فولاني خلک په انګلیسي Fula people) د افریقا لویه وچه کې یو یو قوم خلک دي چې په فولاني ژبه خبرې کوي.