غونډ مشر د ۸۱۰ سرتېرو، د ۸۱ ډلگيو، د ۲۷ بلوکو، د ۹ ټوليو، ۳ کنډکو مشر ته وييل کېږي. دا يوه پوځي دنده ده.