غالۍ يو اوبدانه ده، چې د چت د فرشولو لپاره کارول کيږي.

د آزربايجان يوه غالۍ