چت د کوټې يا لارو د قدم وهلو سطحې ته وايي.

Floors may include mosaic or other artistic expression.