عبدالحق يو جهادي قومندان و چې په ۲۰۰۱ ز. کال کې د طالبانو لخوا اعدام شو.

عبدالحق