طلوع افغان په افغانستان کې د پښتو ژبې لومړنۍ ورځپاڼه وه. دا ورځپاڼه لومړی ځل په کندهار کې خپرونې پيل کړې او په پيل کې دا ورځپاڼه په اونۍ کې يو وار چاپېده. د دې ورځپاڼې بنسټگر صالح محمد خان هوتک دی.