شمس النهار

شمس النهار د افغانستان د لومړنيو ورځپاڼو په کتار کې شمېرل کېږي