شریعت (په عربي کی: شریعة) د اسلام اخلاقي نظام او مذهبي قانون دي چی د اسلام د مذهبي سرچینو په اساس جوړ شوي دي. شریعت د مسلمانانو د ژوند عمومي موضوعات لکه اقتصاد، سیاست، سوداگرۍ، تړونونه، کورنۍ، جنسی مسایل او پاکوالی او ټولنه دی، حل کوي. قرآن کریم ، د محمد رسول الله احادیث (حدیثونه)، اجتماع، قیاس، الاجتهاد، الاستحسان، الاستصحاب، د شریعت د مهمو سرچینو څخه دي. کله چی شریعه په اسلامي هېواد کی اساسی قانون وي نو د قاضيانو لخوا تفسیر کېږي.

دا حقیقت چې اسلام د انفرادي حقونو او آزادیو مفهوم نه لري د شرعي او غربي حقوقي تفاهم تر منځ "د شخړې یوه مهمه سرچینه" بلل کیږي.[۱]

  1. https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/211700