سپارتا د لرغوني يونان د يوه رياستي ښار نوم و.

Sparta territory.jpg