سوکراتي ويناوې

سوکراتي ويناوې يا د سوکرات خبرې (به کې د سقراط د شاګردانو او په ځانګړې توګه د اپلاتون د خبرو اترو پاتې ټوټې ته اشاره کوي، په کوم کې چې سوکرات او بله ډله د فلسفي مسلو په اړه بحث او جنجال کوي. په دې برخه کې د اپلاتون لومړنۍ خبرې تر وروستیو خبرو ډېرې مهمې دي. داسې برېښي چې اپلاتون د سوکرات د افکارو د يادولو ترڅنګ په ځينو موضوعاتو کې د سوکرات د شخصيت له ژبې څخه افکار هم نقل کړي دي چې په حقيقت کې د هغه خپل فکرونه وو.

اړوندې پوښتنې

سمول
  • د سقراط ستونزه

سرچينې

سمول

نور یې ولوله

سمول
  • Jowett, B. M.A. (1911). The Dialogues of Plato: Translated into English, with analyses and Introductions Vol.I. Charles Scribner's Sons, New York