سلاوی ژبې
Slovanské jazyky
Славянские языки
د جغرافیایی سیمه مرکزی اروپا
ختیځی اروپا
د جنوب ختیځ اروپا
شمالی آسیا
د اوسېدونکي شمیر ۲۹۳ میلیونه
د ژبو شمیر ۱۹ ژبې

سلاوي ژبي د هند-اروپایی ژبو څخه د ژبې یوه ډله (ښاخه) ده چی په اروپا او شمالی آسیا کی پراخه کېږی. د سلاوی ژبو ډله درې زیر ښاخې لری.

  • د ختیځ سلاوی ښاخه
  • د لویدیځ سلاوی ښاخه
  • د جنوب سلاوی ښاخه

لیک

د لویدیځ سلاوی ژبې د لاتین د توری څخه کار اخلی. دغه د لاتین توری کولای سی رنگارنگ ډولونه ولری. د ختیځ سلاوی ژبې د سیریلیک د توری څخه کار اخلی چی رنگارنگ ډولونه هم لری. د ختیځ جنوبی سلاوی ژبې د لاتبن د توری څخه کار اخلی.

د لاتین توری او سیریلیک توری

د توری عکس نوم سلاوی ژبه توری
  چیکی ژبه دلويدیځ سلاوی ژبه د لاتین توری
  روسی ژبه ختیځ سلاوی ژبه د سیریلیک توری
  د کرواتی ژبه جنوبی سلاوی ژبه د لاتین توری
  صربي ژبه جنوبی سلاوی ژبه د سیرسلیک توری