ستور مزلی (کیهان سفری) چاته ویل کیږي چې د ځمکې له مدار نه یې بیرون هوایی ماموریت ترسره کړی وي. د ستورمزلی نوم اکثره وخت چاته اخیستل کیږي چې په یو رسمي سفر سپوږمۍ یاهم د نورو ستورو څیړل کړي وي، اما په ټولنیزه توګه مونګ کولی شو یو راکیټ ختونکی ته هم ووایو. (لومړنی ستورمزلی نیل آمسټرانګ)

Sputnik 1, the first artificial satellite orbited earth at 939 km (583 mi) to 215 km (134 mi) in 1957, and was soon followed by Sputnik 2. See First satellite by country (Replica Pictured)