سامدروپ جونگخار ولسوالۍ

سامدروپ جونگخار د بوټان د 20 ولسوالو څخه يوه ولسوالۍ ده۔

په بوټان کې سامدروپ جونگخار ځای

نور ولولئسمول