سامتسی ولسوالۍ

په بوټان کې ځای

سامتسی د بوټان د 20 ولسوالو څخه يوه ولسوالۍ ده۔

نور ولولئسمول