زوم هغه نارينه وي چې د واده په لمانځنو کې د يوې ناوې د خاوند په توگه پېژندل کېږي.