ناوې هغه پېغله يا ښځه ده چې د يو چا د مېرمن کېدو لپاره په واده ورکول کېږي.