روشن لال ملوترا

روشن لال ملوترا (په هندي: ) يو هندی ليکوال او ژبپوه دی. هغه د هندي پښتو دوه ژبيز سيند ليکوال هم دی.

روشن لال ملوترا