رشیدي بېګم (میرمن رشیده بېګم) ویل کیږي د افغانستان د دراني کورنۍ د سردار پاينده محمد خان د زوی امير دوست محمد خان ښځه وه.