نبی او رسول کې ډېر توپير نه وی سواء دا چی نبی سرہ صرف نبوت وی خو رسول سرہ نبوت او رسالت دوراړہ وي۔

د یو نبی سرہ صرف نبوت وی او رسول سرہ نبوت او رسالت دواړہ