د عثماني خلفاوو لړلیک

آل عثمان ۱۲۹۹ نه تر ۱۹۲۳م پورې ۶۲۳ کاله پر عثماني خلافت واکمني کړې چې لومړنی خلیفه یې لومړی عثمان و.

د عثماني خلافت بیرغ

له سلطنت مخکې د آل عثمان مشران سمول

له خلافته مخکې د آل عثمان مشران په لاندې توګه وو.

شمېره نوم انځور واک ته رسېدنه واک پرېښودل/ مړینه زوکړې او مړینې کال
۱ سلیمان شاہ نامعلوم ۱۲۲۷م نامعلوم
۲ ارطغرل ۱۲۲۷م ۱۲۸۱م ۱۱۹۱-

۱۲۸۱م

د عثماني خلافت سلطانان سمول

شمېره نوم انځور واکمنېدل پرېښودل/ مړینه زيږيدو او مړینې ن
۱ اول عثمان   ۱۲۸۱م ۲۹ جولای ۱۳۲۶م ۱۲۵۴-

۱۳۲۶م

۲ اول اورخان ۳۰ جولای ۱۳۲۶م ۱۳۶۲م ۱۲۸۱-

۱۳۶۲م


۳ اول مراد   ۱۳۶۲م ۱۳۸۹م ۱۳۲۶-

۱۳۸۹م

۴ اول بایزید   ۱۳۸۹م ۱۴۰۲م ۱۳۶۰-

۱۴۰۳م

کورنۍ جګړه
(۲۰ جولائی ۱۴۰۲م– ۵ جولائی ۱۴۱۳م
په دې پېر کې د عثماني شاهزاده ګانو ترمنځ د واک ترلاسه کولو لپاره خپلمنځي جګړې روانې وي.
- عیسی چلبی ۱۴۰۳م ۱۴۰۶م ۱۳۸۰-

۱۴۱۱م

- سلیمان چلبی   ۲۰ جولائی ۱۴۰۲م ۱۷ فروری ۱۴۱۱م ۱۳۷۷-

۱۴۱۱م

- موسی چلبی   ۱۸ فروری ۱۴۱۱م ۵ جولائی ۱۴۱۳م -

۱۴۱۳م

- محمد چلبی   ۱۴۰۶م ۵ جولائی ۱۴۱۳م ۱۳۸۹-

۱۴۲۱م

د عثماني سلطنت لوړوالی
۵ اول محمد   ۱۴۱۳م ۱۴۲۱م ۱۳۸۹-
۶ دويم مراد   ۱۴۲۱ او

۱۴۴۴م

۱۴۴۴ او ۱۴۵۱م ۱۴۰۴-

۱۴۵۱م

۷ دويم محمد فاتح   ۱۴۴۴ او ۱۴۵۱م ۱۴۴۶ او ۱۴۸۱م ۱۴۳۲-

۱۴۸۱م

۸ دويم بایزید   ۱۴۸۱م ۱۵۱۲م ۱۴۴۷-

۱۵۱۲م

۹ اول سلیم

لومړی عثماني خلیفه

  ۱۵۱۲م ۱۵۱۲۰م ۱۴۷۰-

۱۵۲۰م

۱۰ ستر سلیمان قانونی   ۱۵۲۰م ۱۵۶۶م ۱۴۹۴-

۱۵۶۶م

۱۱ دويم سلیم   ۱۵۶۶م ۱۵۷۴م ۱۵۲۴-

۱۵۷۴م

۱۲ درېیم مراد   ۱۵۷۴م ۱۵۹۵م ۱۵۴۶-

۱۵۹۵م

۱۳ درېیم محمد   ۱۵۹۵م ۱۶۰۳م ۱۵۶۶-

۱۶۰۳م

۱۴ اول احمد   ۱۶۰۳م ۱۶۱۷م ۱۵۹۰-

۱۶۱۷م

۱۵ اول مصطفی   ۱۶۱۷ او ۱۶۲۲م ۱۶۱۸ او ۱۶۲۳م


۱۵۹۱-

۱۶۳۹م

۱۶ دویم عثمان   ۱۶۱۸م ۱۶۲۲م ۱۶۰۴-

۱۶۲۲م

۱۷ څلورم مراد   ۱۶۲۳م ۱۶۴۰م ۱۶۱۲-

۱۶۴۰م

۱۸ اول ابراهیم   ۱۶۴۰م ۱۶۴۸م ۱۶۱۵-

۱۶۴۸م

۱۹ څلورم محمد   ۱۶۴۸م ۱۶۸۷م ۱۶۴۲-

۱۶۹۳م

۲۰ دويم سلیمان   ۱۶۸۷م ۱۶۹۱م ۱۶۴۲-

۱۶۹۱م

۲۱ دويم احمد   ۱۶۹۱م ۱۶۹۵م ۱۶۴۳-

۱۶۹۵م

۲۲ دويم مصطفی   ۱۶۹۵م ۱۷۰۳م ۱۶۶۴-

۱۷۰۳م

۲۳   ۱۷۰۳م ۱۷۳۰م ۱۶۷۳-

۱۷۳۶م

۲۴ اول محمود   ۱۷۳۰م ۱۷۵۴م ۱۶۹۶-

۱۷۵۴م

۲۵ درېیم عثمان   ۱۷۵۴م ۱۷۵۷م ۱۶۹۹-

۱۷۵۷م

۲۶ درېیم مصطفی   ۱۷۵۷م ۱۷۷۴م ۱۷۱۷-

۱۷۷۴م

۲۷ اول عبدالحمید   ۱۷۷۴م ۱۷۸۹م ۱۷۲۵-

۱۷۸۹م

۲۸ درېیم سلیم   ۱۷۸۹م ۱۸۰۷م ۱۷۶۱-

۱۸۰۸م

۲۹ څلورم مصطفی   ۱۸۰۷م ۱۸۰۸م ۱۷۷۹-

۱۸۰۸م

۳۰ دويم محمود   ۱۸۰۸م ۱۸۳۹م ۱۷۸۵-

۱۸۳۹م

۳۱ اول عبد المجید   ۱۸۳۹م ۱۸۶۱م ۱۸۲۳-

۱۸۶۱م

۳۲ عبد العزیز   ۱۸۶۱م ۱۸۷۶ ۱۸۳۰-

۱۸۷۶م

۳۳ پینځم مراد   ۳۰ مئی ۱۸۷۶م ۳۱ اګسټ ۱۸۷۶م ۱۸۴۰-

۱۹

۳۴ دویم عبدالحمید   ۳۱ اګست ۱۸۷۶م ۱۹۰۹م ۱۸۴۲-

۱۹۱۸م

۳۵ پینځم محمد   ۱۹۰۹م ۱۹۱۸م ۱۸۴۴-

۱۹۱۸م

۳۶ شپږم محمد   ۱۹۱۸م ۱۹۲۲م ۱۸۶۱-

۱۹۲۶م

له سلطنته وروسته عثماني واکمن سمول

شمېره نام انځور واکمنېدل واکمني پرېښودل/ مړینه زوکړې او مړینې تاریخ
- دويم عبدالمجید (خلیفه)   د نومبر لومړۍ نيټه 1922م 3 مارچ 1924م 1868- 1944م

د عثماني خلافت له ړنګيدا وروسته سمول

  • عبدالمجید دويم (1926 تر 1944م)
  • احمد څلورم نهاد (1944 تر 1954م)
  • عثمان څلورم فواد (1954 تر 1973م)
  • محمد عبدالعزیز دويم (1973 تر 1977م)
  • علی واصف (1977 تر 1983م)
  • محمد اووم اورخان (1983 تر 1994م)
  • پینځم ارطغرل عثمان (1994 تر 2009م )
  • بایزید عثمان (2009 نه تر دې دمه)