د حبيبيې لېسه

د حبیبیې لېسه د افغانستان له لومړنیو لېسو څخه ده چې د وخت واکمن امیر حبیب الله خان نامه ته منسوبه ده.

دا لېسه د کابل ښار په څلورمه کارته سیمه کې جوړه شوې ده.