د جاسوسۍ او پېژندلو الوتکې

څارگره او پېژندلو الوتکه هغه الوتکه ده چې دوی وسلې یا بم نلري چې د وسلو پر ځای د انځور کښنې او سېگنل څارگریزو موخو لپاره ترې کار اخېستل کېږي. په افغانستان کې دې ډول الوتکو ته بې پیلوټه الوتکی وایي چې په قبایلي سیمو کې یې وگړي د غنگۍ په نامه هم پېژني.

گلوبل هاک 1 الوتکه