د انسان آناتومي

ده یو اورکۍ ليک دۍ ستاسو مونږ سره مرسته وکرۍ که ستاسو دنده داکټر یا نرسینگ دۍ لطفا دا نومونه زمونږ ته سم کړۍ .

؟د انسان وجود له څه شي څخه جوړ شوی دی؟

سمول

د انسان د ځان غري

سمول
قلب
مزغه
قلب او ششونه