د انسان آناتومي

ده یو اورکۍ ليک دۍ ستاسو مونږ سره مرسته وکرۍ که ستاسو دنده داکټر یا نرسینگ دۍ لطفا دا نومونه زمونږ ته سم کړۍ .

Human skeleton diagram.png

؟د انسان وجود له څه شي څخه جوړ شوی دی؟سمول

د انسان د ځان غريسمول

قلب
مزغه
قلب او ششونه