د المان د ښارونو لړلیک

دا د جرمني د ښارونو نوملړ دی.

نيوليک
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Aسمول

نيوليک
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Bسمول

م