د افغانستان هېوادمشر

د افغانستان هېوادمشر د پینځو کلونو لپاره ټاکل کېږي. په افغانستان کې پارلماني هېوادمشريز نظام دی نو ځکه په افغانستان کې زيات اداري واکونه له هېوادمشر سره وي.

هېوادمشر د افغانستان اسلامي جمهوريت
Standard of the President of Afghanistan.svg
نښان/بېرغ
اوسنی واکمن
اشرف غني

29 سپټمبر 2014
اوسېدلو ځاي ارگ،کابل
واک ورکونه Direct popular vote
د دندې دوره پینځه کاله
تاسیس کونکی محمد داوود خان
جوړښت جولاي 17, 1973
ويب پاڼه Office of the President