د افغانستان هېوادمشر

د افغانستان هېوادمشر د پینځو کلونو لپاره ټاکل کېږي. په افغانستان کې پارلماني هېوادمشريز نظام دی نو ځکه په افغانستان کې زيات اداري واکونه له هېوادمشر سره وي.

هېوادمشر د افغانستان اسلامي جمهوريت
نښان/بېرغ
اوسنی واکمن
اشرف غني

29 سپټمبر 2014
اوسېدنځایارگ،کابل
واک ورکونهDirect popular vote
د دندې دورهپینځه کاله
تاسیس کونکیمحمد داوود خان
جوړښتجولاي 17, 1973
ويب‌پاڼهOffice of the President