یو ځکوکﺉ انځور د دلفت ښارنه

دا ښار چی هالنډ هیواد د دن هاخ او روتردام ښارو منځکي پروټ دﺉ .

د دلفت ښار ځانگرتیاسمول