دِلفت

دا ښار چی هالنډ هیواد د دن هاخ او روتردام ښارو منځکي پروټ دﺉ .

یو ځکوکﺉ انځور د دلفت ښارنه

د دلفت ښار ځانگرتیاسمول