دِلفت صنعتیز پوهنتون

دلفت صنعتیز پوهنتون په جنوبي هالند کي پروټ دﺉ .او په تایمز ورځ پانه کي د پیژنده شوﺉ پوهنتونو په تکنالوژی زده کرو کي ځاي لري. ده پوهنتون په18 د جانويه په امر د دویم ویلیم د هالنډ پاچا جورښ بنسټ کیگدل شو.

TU Delft Geoscience.jpg