داگانا ولسوالۍ

په بوټان کې بومتهاگ ولسوالۍ

داگانا د بوټان د 20 ولسوالو څخه يوه ولسوالۍ ده۔

نور ولولئسمول