آرنۍ غورنۍ پرانيستل

خواجه محمد بنګښ د روښانیانو د دورې شاعر دی