خواجه محمد بنکښ

خواجه محمد بنګښ د روښانیانو د دورې شاعر دی