تھمپھو ولسوالۍ

په بوټان کې ځای

تھمپھو د بوټان د 20 ولسوالو څخه يوه ولسوالۍ ده۔

نور ولولئسمول