آرنۍ غورنۍ پرانيستل

تور رنگ هغه رنگ ته ویل کیږي چې له مخې هیڅ ډول رڼا نه انعکاس کیږي.