توت

توت د يو ډول مېوې نوم دی. ونه يې هم د توت په نامه سره يادېږي. توت ډېر ډولونه لري، لکه: شاه توت، بېدانه توت، برامخاني توت، پلوتوت، للندري توت، خسکی توت، تورتوت، شنډي توت، لوړه توت، پاغونډه توت.