1. تشيال د کايناتو هغو تشو يا خالي ځايونو ته وايي چې د اسماني اجسامو د اتوموسفير له بریدونو څخه بهر وي .
  2. د تشيال دويمه مانا له فلسفي پلوه ټوله نړۍ ، ټوله پينۍ (کاينات) دي ، يانې هغه څه چې د گډوډۍ او بې نظمۍ خلاف وي .
  3. تشيال ، د فضا ، خلا او کيهان په مانا ده ، چې په انگرېزي او روسي ژبو کې یې «کوسموس» بولي .

اخځونه

سمول
  1. http://ru.wikipedia.org/wiki/Космос