بقراط د لرغوني يونان يو نامتو طبيب او فيلسوف و چې د طب پلار بلل کېږي.

بقراط