بست د هلمند د سيند پر غاړه کيڼې خوا ته چې د ارغنداب او هلمند سيندونه سره يو ځای کېږي لرغونی او تاريخي ښار و، چې کنډوالې يې اوس هم شته.