بريشليک ژبه يوه يورکمه ژبه ده په کم کي چي موژ کدم پر کدم يو رکم مالومات ورته ليکو په کم چي بيا موژ ته رکم رکم شيان شايي. بريشليک ژبه زياتره د کمپيوټر دپاره کارول کيژي ولي چي کمپيوټر په يوه ژبه پوهيژي او هغه بريشليک ژبه ده. 

يو ساده بريشليک چي کله وچاليژي نو "Hello, world" درته په سکرين شيي.

ماناسمول

تاريخسمول

اولاني جوړشتسمول

پاکولسمول

پرمختګ سمول

 
ده بريشليک کيتابونه

سرشورشتسمول

ورپونهسمول

 
د پاتون بريشليک پريکول
 
رنګه ورپونه ده بريشنليک د مرستي دپاره.

جورشت او کارولسمول

کارولسمول

رکمسمول

دا هم وګورييسمول

د ليک سبوتونهسمول

نور لوللسمول