بازار توازن

د بازار د تعادل حالت

د بازار تعادل (په انگرېزي: Market Equilibrium) توازن هغه حالت ته ويل کيږي چې په هغې کې مخالف او موافق ځواکونه برابر وي او هغه عوامل چې تغير راولي هغه بې اغيز وي .پـه اقتصاد کې توازن په بازار کې د قيمت ټاکل دي قيمت هغه توازن دی چې عرضه او تقاضا سـره برابريږي د يو توکي د قيمت په ټاکلو کې عرضه اوتقاضا مرکزي رول ترسره کوي .عرضه او تقاضا دوه مخــالف ځواکونــه دي د قيمت په زياتوالي ســره تقاضا کميږي او عرضه ډيريږي د قيمت په ټيټوالي عرضـه کميږي او تقاضا ډيريږي کله چې د يو توکي عرضه او تقاضا سره برابره شي نو دبازار توازن يا د عرضې او تقاضـا توازن يې بولي د دی توازن له کبله چې کوم قيمت ټاکل کيږي د ته متوازن قيمت (Equilibrium Price) وايي .

تړلی مواردسمول

سرچینېسمول