عرضه (په انگرېزي: Supply) د توکو هغه مقدار چې په يو ځانگړي قيمت او ځانگړي وخت بازار ته وړاندی کيږي عرضه بلل کيږي د بېلګې په توگه که د يو ټن غنمو قيمت شل زره افغانۍ وي که شل ټنه غنم بازار ته وړاند شي مانا دا چې د غنمو عرضه شل ټنـه ده.

د عرضی منحنی رسم

د عرضې اړيکه له قيمت سرهسمول

د تقاضا په څير عرضه هم له قيمت سره اړيکه لري تر هغه چې د قيمت ذکر نه وي شوی تر هغې وخته د عرضـې مقدار نه معلوميږي.د مثال په توگه که وويل شي د غنمو عرضه شل ټنه ده دا خبره بې مانا ده ځکه د قيمت په تغير سره په عرضه کې هم تغير راځـي ځکه عرضه تل له قيمت سره اړيکه لري بې له قيمته عرضه هين مانا نه لري.

حسابولسمول

نورسمول

سرچینیسمول