بابل يا بابيلون ٢٢٢٥ له ميلاده مخکې کلونو په شاوخوا کې، د فرات د وادي پر غاړه يو اباد او شتمن ښار و.