امير ډنډ يا بند امير د افغانستان د باميان په ولايت کې يو ډنډ دی. دغه ډنډ د امير عبدالرحمن خان په نوم پورې نومول شوی.

په باميان کې د امير ډنډ