امیر یاهم (میر) له عربي ژبې څخه منشه لرونکی لغات دی چې په پښتو کې د (قمندان) په معنی دی. په افغانستان کې د افغانستان په اماراتي حکومت کې ترډیره پاچاهانو (امیرانو) ته کاریده.

امیر حبیب الله خان د افغانستان امیر
امير