اسلامي جمهوريت

په شين رنگ کې هغه هېوادونه ښودلی شوي دي کومو ته چې اسلامي جمهوريت ويلي کيږي

اسلامي جمهوري هغه هېوادونو ته ويلي کيږي کوم چې په خپل اساسي قانون کې د هېواد د نوم سره اسلامي جمهوريت نوم ايښودی وي۔ دا وخت په نړۍ کې څلور هېوادونه دي چې اسلامي جمهوريتونه ورته ويلي کېږي

اسلامي جمهوريتونو هېوادونهسمول

بهرنۍ تړنېسمول

د ايران اساسي قانون