اسلامي جمهوريت

اسلامي جمهوري هغه هېوادونو ته ويلي کيږي کوم چې په خپل اساسي قانون کې د هېواد د نوم سره اسلامي جمهوريت نوم ايښودی وي۔ دا وخت په نړۍ کې څلور هېوادونه دي چې اسلامي جمهوريتونه ورته ويلي کېږي

په شين رنگ کې هغه هېوادونه ښودلی شوي دي کومو ته چې اسلامي جمهوريت ويلي کيږي

اسلامي جمهوريتونو هېوادونهسمول

بهرنۍ تړنېسمول

د ايران اساسي قانون