اروپایي طلایي امسا

Solidago virgaurea L.
اروپایي طلایي امسا
مملکه بوټي
څانگه گل لرونکي بوټي
طبقه Rosopsida
طایفه تريز ډوله بوټي
کورنۍ د تریز بوټي
جنس طلايي امسا
ډول اروپایي طلایي امسا

اروپایي طلایي امسا (علمي نوم: Solidago virgaurea L)د څو کلن یو درملي بوټي دي چې په اروپا، آسيا او شمالي امريکا کې راشنه کېږي. نوموړي بوټي د جولای څخه تر اکتوبر پورې گل کوي او ۸ - ۱۲ ژيړه گله لري. اروپایي طلایي امسا یو شمېر طبیعي توکې لکه سپونينونه، اسانسونه، فلافونويدونه لري او د متيازو رنځونو د علاج لپاره کارېږي.