د تریز بوټي

Asteraceae
د تریز بوټي
مملکه بوټي
څانگه گل لرونکي بوټي
طبقه Rosopsida
طایفه تريز ډوله بوټي
کورنۍ د تریز بوټي

د تریز بوټي (علمي نوم: Asteraceaeتريز ډوله بوټو څخه تر ټولو لویه کورنۍ ده چې د نړۍ په بېلا بېلو سیمو کې راشنه کېږي. ټوله کورنۍ ۲۰،۰۰۰ ډوله بوټي لري چې په ۱۳۰۰ جنسو وېشل کېږي. د دي بوټو مخصوصیتونه مختلف دي. نوموړي کورنۍ یو کلن، دوه کلن، یا څو کلن بوټي، درملي بوټي، زينتي بوټي او ونې لري.