احمد سلمان رشدي

أحمد سلمان رشدي يو أنگرېز ليکوال دی، هغه د شيطاني آيات تر ليکلو وروسته دنوم خاوند شو.

احمد سلمان رشدي هندي ليکوال.