آرنۍ غورنۍ پرانيستل
احمد سلمان رشدي هندي ليکوال.

أحمد سلمان رشدي يو أنگرېز ليکوال دی، هغه د شيطاني آيات تر ليکلو وروسته دنوم خاوند شو.