ابراهيم د الله يو پيغمبر او بنده و. هغه د اسلام، عيسويت او يهوديت د مذهبونو پلار هم گڼل کېږي.