آپولو ۱۱ ماموریت

آپولو ۱۱ (اپولو ۱۱) Apollo 11) د آپولو پروژی ماموریت وو چې د لومړی ځل لپاره یې انسان سپوږمۍ ته ولیږه.