د آمو سيند

(له آمو سیند نه مخ گرځېدلی)
د آمو سيند له تشيال څخه