آسمان هغه اتموسفير ته وايي چې ځمکه يې چاپېره کړې ده. وېشنيزه:تشیالپوهنه]]

Crepuscular rays of light shining through clouds near the Washington Monument in Washington D.C.