آریانا دائرات المعارف

د آریانا داریت المعارف یوه دولتي مجله ده،چې د افغانستان مرکز کابل څخه له ۱۹۴۸م کال راهسې په دوه دورو کې د دایرت المعارف ټولنې لخوا په پښتو او دري ژبو خپره شوه.